เรื่องที่ 32 การใส่ข้อมูลเมนูหลัก Main Menu

การใส่ข้อมูลเมนูหลัก Main Menu
ในเครื่องมือ “เมนู” สามารถดำเนินการดังนี้
1. การแก้ไขเมนู
2. การจัดการที่อยู่เมนู

 
 

1. การแก้ไขเมนู ใช้สำหรับการแก้ไขเมนู

การแก้ไขเมนู มีขั้นตอนดังนี้
(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “รูปแบบร้านออนไลน์” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “เมนู” (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-086

(2) ในหัวข้อ “แก้ไขเมนู” สามารถดำเนินการแก้ไขเมนูได้ (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-086

การแก้ไขรายละเอียดเมนู ทำได้ดังนี้
+ เลือกเมนูที่จะแก้ไข หรือ สร้างเมนูใหม่
+ หน้า : สำหรับเลือกรายการที่จะใส่ไว้ในเมนู เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊ก “เพิ่มลงเมนู”
หน้าที่เลือกไว้จะปรากฎใน “โครงสร้างเมนู” ด้านขวามือ สามารถสลับลำดับจัดเรียงหัวข้อใหม่ได้โดยการคลิ๊กแล้วลากสลับกันได้เลย จากนั้นคลิ๊ก “บันทึกเมนู”
หน้าก็จะปรากฏในแถบเมนูบนหน้าเว็บ หากต้องการลบหน้านั้นออกจากเมนู ให้มาที่หน้า “โครงสร้างเมนู” แล้วคลิ๊กที่หน้านั้น จากนั้นเลือก “ลบเมนู”
+ เรื่อง : สำหรับเลือกเรื่องที่จะใส่ไว้ในเมนู เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊ก “เพิ่มลงเมนู”
เรื่องที่เลือกไว้จะปรากฎใน “โครงสร้างเมนู” ด้านขวามือ สามารถสลับลำดับจัดเรียงหัวข้อใหม่ได้โดยการคลิ๊กแล้วลากสลับกันได้เลย จากนั้นคลิ๊ก “บันทึกเมนู”
เรื่องก็จะปรากฏในแถบเมนูบนหน้าเว็บ หากต้องการลบเรื่องนั้นออกจากเมนู ให้มาที่หน้า “โครงสร้างเมนู” แล้วคลิ๊กที่เรื่องนั้น จากนั้นเลือก “ลบเมนู”
+ สินค้า : สำหรับเลือกสินค้าที่จะใส่ไว้ในเมนู เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊ก “เพิ่มลงเมนู”
สินค้าที่เลือกไว้จะปรากฎใน “โครงสร้างเมนู” ด้านขวามือ สามารถสลับลำดับจัดเรียงหัวข้อใหม่ได้โดยการคลิ๊กแล้วลากสลับกันได้เลย จากนั้นคลิ๊ก “บันทึกเมนู”
สินค้าก็จะปรากฏในแถบเมนูบนหน้าเว็บ หากต้องการลบสินค้านั้นออกจากเมนู ให้มาที่หน้า “โครงสร้างเมนู” แล้วคลิ๊กที่สินค้านั้น จากนั้นเลือก “ลบเมนู”
+ ลิงก์ : สำหรับระบุลิงก์ที่จะใส่ไว้ในเมนู เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊ก “เพิ่มลงเมนู”
ลิงก์ที่เลือกไว้จะปรากฎใน “โครงสร้างเมนู” ด้านขวามือ สามารถสลับลำดับจัดเรียงหัวข้อใหม่ได้โดยการคลิ๊กแล้วลากสลับกันได้เลย จากนั้นคลิ๊ก “บันทึกเมนู”
ลิงก์ก็จะปรากฏในแถบเมนูบนหน้าเว็บ หากต้องการลบลิงก์นั้นออกจากเมนู ให้มาที่หน้า “โครงสร้างเมนู” แล้วคลิ๊กที่ลิงก์นั้น จากนั้นเลือก “ลบเมนู”
+ หมวดหมู่ : สำหรับเลือกหมวดหมู่ที่จะใส่ไว้ในเมนู เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊ก “เพิ่มลงเมนู”
หมวดหมู่ที่เลือกไว้จะปรากฎใน “โครงสร้างเมนู” ด้านขวามือ สามารถสลับลำดับจัดเรียงหัวข้อใหม่ได้โดยการคลิ๊กแล้วลากสลับกันได้เลย จากนั้นคลิ๊ก “บันทึกเมนู”
หมวดหมู่ก็จะปรากฏในแถบเมนูบนหน้าเว็บ หากต้องการลบหมวดหมู่นั้นออกจากเมนู ให้มาที่หน้า “โครงสร้างเมนู” แล้วที่คลิ๊กหมวดหมู่นั้น จากนั้นเลือก “ลบเมนู”
+ ป้ายกำกับ : สำหรับเลือกป้ายกำกับที่จะใส่ไว้ในเมนู เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊ก “เพิ่มลงเมนู”
ป้ายกำกับที่เลือกไว้จะปรากฎใน “โครงสร้างเมนู” ด้านขวามือ สามารถสลับลำดับจัดเรียงหัวข้อใหม่ได้โดยการคลิ๊กแล้วลากสลับกันได้เลย จากนั้นคลิ๊ก “บันทึกเมนู”
ป้ายกำกับก็จะปรากฏในแถบเมนูบนหน้าเว็บ หากต้องการลบป้ายกำกับนั้นออกจากเมนู ให้มาที่หน้า “โครงสร้างเมนู” แล้วที่คลิ๊กป้ายกำกับนั้น จากนั้นเลือก “ลบเมนู”
+ รูปแบบ : สำหรับเลือกรูปแบบที่จะใส่ไว้ในเมนู เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊ก “เพิ่มลงเมนู”
รูปแบบที่เลือกไว้จะปรากฎใน “โครงสร้างเมนู” ด้านขวามือ สามารถสลับลำดับจัดเรียงหัวข้อใหม่ได้โดยการคลิ๊กแล้วลากสลับกันได้เลย จากนั้นคลิ๊ก “บันทึกเมนู”
รูปแบบก็จะปรากฏในแถบเมนูบนหน้าเว็บ หากต้องการลบรูปแบบนั้นออกจากเมนู ให้มาที่หน้า “โครงสร้างเมนู” แล้วคลิ๊กที่รูปแบบนั้น จากนั้นเลือก “ลบเมนู”
+ หมวดหมู่สินค้า : สำหรับเลือกหมวดหมู่ที่จะใส่ไว้ในเมนู เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊ก “เพิ่มลงเมนู”
หมวดหมู่สินค้าที่เลือกไว้จะปรากฎใน “โครงสร้างเมนู” ด้านขวามือ สามารถสลับลำดับจัดเรียงหัวข้อใหม่ได้โดยการคลิ๊กแล้วลากสลับกันได้เลย จากนั้นคลิ๊ก “บันทึกเมนู”
หมวดหมู่สินค้าก็จะปรากฏในแถบเมนูบนหน้าเว็บ หากต้องการลบหมวดหมู่สินค้านั้นออกจากเมนู ให้มาที่หน้า “โครงสร้างเมนู” แล้วคลิ๊กที่หมวดหมู่สินค้านั้น จากนั้นเลือก “ลบเมนู”

 
 

2. การจัดการที่อยู่เมนู เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการที่อยู่หรือตำแหน่งที่จะวางเมนู

การจัดการที่อยู่เมนู มีขั้นตอนดังนี้
(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “รูปแบบร้านออนไลน์” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “เมนู” (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-086

(2) จากนั้นคลิ๊กที่หัวข้อ “จัดการที่อยู่” ท่านสามารถเลือกกำหนดเมนูสำหรับวางในตำแหน่ง Top Header Menu , Header Menu (main) และ Footer Menu ได้
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-087