เรื่องที่ 31 การใช้งาน Multi Language

1. Multi Language เป็นเครื่องมือสำหรับการตั้งค่าเว็บและร้านออนไลน์ให้สามารถรองรับเนื้อหาของภาษานานาชาติได้หลายภาษา โดยระบบจะทำการปรับปรุงหน้าเพจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพรองรับภาษาที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งท่านจะต้องเตรียมการแปลเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ เช่น หน้า “เกี่ยวกับเรา” “นโยบายและข้อตกลง” ติดต่อเรา” เป็นต้น รวมถึงหน้า “สินค้า” “หมวดหมู่” “ป้ายกำกับ” ด้วย

“การใช้งาน Multi Language ควรจะเริ่มดำเนินการจัดการเนื้อหาภาษาหลักของเว็บและร้านค้าออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อน จึงค่อยเริ่มเพิ่มเนื้อหาที่ภาษาที่สองและสามตามลำดับ”

สำหรับในการแปลเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ ท่านอาจใช้เครื่องมือช่วยในการแปลหรืออาจใช้วิธีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแปลให้ก็ได้ ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือช่วยแปลในบางครั้งอาจได้เนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์มากนัก จึงควรนำมาปรับปรุงหรือเรียบเรียงใหม่ด้วย ส่วนการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญช่วยแปลก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควร

เว็บและร้านออนไลน์แบบหลายภาษา มีประโยชน์ในแง่ที่จะทำให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมที่หลากหลายมากขึ้น ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาอีกต่อไป จึงเป็นช่องทางในการเปิดตลาดใหม่ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เว็บและร้านออนไลน์ที่ตั้งค่าแบบหลายภาษาแล้ว ผู้เข้าเยี่ยมชมจะเห็นรูปธงชาติของแต่ละภาษาจะแสดงบนหน้าเว็บเพจ
(ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

Multi – Language : เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับลูกค้าเฉพาะบาง package เท่านั้น

การตั้งค่า Multi – language ทำได้ดังนี้
+ การตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานหลายภาษา : เป็นการตั้งค่าเพื่อที่จะเปิดใช้งานภาษาของนานาชาติหรือภาษาอื่น ซึ่งควรดำเนินการเมื่อมั่นใจแล้วว่าเนื้อหาภาษาไทยภายในเว็บและร้านออนไลน์มีความสมบูรณ์ที่สุดแล้ว โดยต้องนำเนื้อหาภาษาไทยไปแปลเป็นภาษานานาชาติหรือภาษาอื่นให้เรียบร้อยก่อนเปิดใช้งาน

+ การตั้งค่าเพื่อเพิ่มภาษาใหม่ : ใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาที่ระบบเตรียมไว้

 
 

1. การตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานหลายภาษา มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้คลิ๊กที่เมนู “Multi Language” >> แล้วให้คลิ๊กที่ “Add/Remove languages” (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Multi Language” ในหน้านี้ท่านสามารถเลือกภาษาที่จะเพิ่มลงบนหน้าเว็บและร้านออนไลน์ ซึ่งสามารถเลือกกี่ภาษาก็ได้ >> จากนั้นคลิ๊ก “SAVE” (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ในหน้า “Multi Language” ไม่มีภาษาที่ท่านต้องการ ท่านสามารถทำการเพิ่มภาษาใหม่ที่นอกเหนือจากภาษาที่ระบบเตรียมไว้ให้ได้ โดยคลิ๊กที่ “Edit Languages” แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ (2), (3), (4) ของหัวข้อ 2. การตั้งค่าเพื่อเพิ่มภาษาใหม่ (หรือจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2. การตั้งค่าเพื่อเพิ่มภาษาใหม่ เลยก็ได้)

(2) จากนั้นให้ไปที่เมนูเครื่องมือ “หน้า” และเลือก “หน้าทั้งหมด” (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

เมื่อระบบแสดงหน้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิ๊กที่ “All languages” และให้สังเกตที่แถบธงชาติแสดงภาษาของแต่ละหัวข้อ (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

จากรูป
2.1) หัวข้อที่มีเครื่องหมาย () ที่ธงของชาติใด แสดงว่าหัวข้อนั้นได้มีสำเนาภาษานั้นไว้แล้ว
สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ
+ คลิ๊กที่เครื่องหมาย () แล้วระบบจะนำเข้าสู่หน้า “แก้ไขหน้า”
+ จากนั้นให้ท่านนำเนื้อหาของหน้านี้ที่ได้แปลเป็นภาษาที่ท่านต้องการแล้วมาวางแทนที่ภาษาไทย
+ และดำเนินการตั้งค่าในเรื่องต่าง ๆ เช่น เพิ่มสื่อ, กำหนดสถานการณ์เผยแพร่, กำหนดคุณสมบัติหน้า, จัดลำดับ, เพิ่มรูปพิเศษ, ระบุค่า SEO เป็นต้น

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ไปที่หัวข้อ “เผยแพร่” ในส่วนนี้ท่านสามารถดูการเปลี่ยนแปลงโดยคลิ๊กปุ่ม “ดูก่อน” จากนั้นจึงกำหนดสถานะการเผยแพร่แล้วคลิ๊กปุ่ม “เผยแพร่”

2.2) หัวข้อที่มีเครื่องหมาย ที่ธงของชาติใด แสดงว่าหัวข้อนั้นยังไม่ได้สำเนาภาษานั้น
สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ
+ ให้ดำเนินการจัดทำสำเนา โดยคลิ๊กที่เครื่องหมาย >> ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “เพิ่มหน้าใหม่” (ท่านสามารถคัดลอกเนื้อหาจากภาษาไทยมาก่อนก็ได้ โดยคลิ๊กที่ “Copy content from ไทย” ที่อยู่ในหัวข้อ Language ด้านขวามือ)
+ จากนั้นให้ใส่หัวข้อและรายละเอียดของเนื้อหาที่ได้แปลเป็นภาษาที่ท่านได้แปลเตรียมไว้แล้ว
+ และดำเนินการตั้งค่าในเรื่องต่าง ๆ เช่น เพิ่มสื่อ, กำหนดสถานการณ์เผยแพร่, กำหนดคุณสมบัติหน้า, จัดลำดับ, เพิ่มรูปพิเศษ, ระบุค่า SEO เป็นต้น

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ไปที่หัวข้อ “เผยแพร่” ในส่วนนี้ท่านสามารถดูการเปลี่ยนแปลงโดยคลิ๊กปุ่ม “ดูก่อน” จากนั้นจึงกำหนดสถานะการเผยแพร่แล้วคลิ๊กปุ่ม “เผยแพร่”

เพียงเท่านี้ เว็บและร้านออนไลน์ของท่านก็จะสามารถแสดงผลเป็นภาษานานาชาติตามที่ต้องการได้

2. การตั้งค่าเพื่อเพิ่มภาษาใหม่ : ในกรณีที่ต้องการเพิ่มภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาที่ระบบเตรียมไว้ให้ ท่านจะต้องทำการตั้งค่าการเพิ่มภาษาใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้คลิ๊กที่เมนู “Multi Language” ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Multi Language” >> ให้คลิ๊กที่ “Edit languages” (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

(2) จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Edit languages” ให้คลิ๊ก “Add Language” เพื่อเพิ่มภาษาใหม่ที่ท่านต้องการ (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-031

(3) เมื่อปรากฏแถบให้ใส่ข้อมูล ให้ดำเนินการใส่ข้อมูลภาษานานาชาติตามที่ต้องการ แล้วคลิ๊ก “SAVE” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-031

(4) จากนั้นให้คลิ๊กที่“Reset languages” >> และคลิ๊ก “OK” ที่หน้าต่าง (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-031

เพียงเท่านี้ข้อมูลภาษาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็พร้อมที่จะให้ท่านนำไปใช้งานภายในเว็บและร้านออนไลน์ได้ต่อไป

2. Product MultiLanguage เป็นเมนูเครื่องมือสำหรับการใส่ข้อมูลสินค้าเป็นภาษานานาชาติ เนื่องจากสินค้าแต่ละรายการโดยทั่วไปมักมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ค่อนข้างเยอะ เครื่องมือนี้จึงได้แยกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Product, รูปแบบการจัดส่งสินค้า, หมวดหมู่สินค้า, ป้ายกำกับสินค้า เพื่อที่จะทำให้การใส่ข้อมูลสินค้าเป็นภาษานานาชาติง่ายและสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานหลายภาษาก่อนที่จะทำการใส่ข้อมูลสินค้าเป็นภาษานานาชาติด้วย

การใส่ข้อมูลสินค้าเป็นภาษานานาชาติ มีขั้นตอนดังนี้

1) ในหน้าควบคุม ให้คลิ๊กที่เมนู “Product MultiLanguage” ระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Product MultiLanguage” ท่านจะพบ
4 หัวข้อ ได้แก่ Product, รูปแบบการจัดส่งสินค้า, หมวดหมู่สินค้า, ป้ายกำกับสินค้า (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

2) ให้คลิ๊กที่หัวข้อ (Product, รูปแบบการจัดส่งสินค้า, หมวดหมู่สินค้า, ป้ายกำกับสินค้า) เพื่อใส่ข้อมูลสินค้าดังกล่าวเป็นภาษานานาชาติที่ท่านต้องการ

2.1) กรณีเลือก “Product” >> ให้ไปที่หัวข้อสินค้า แล้วคลิ๊ก “Edit translation” >> จากนั้นให้ใส่ข้อมูลสินค้าเป็นภาษานานาชาติที่ท่านต้องการ >> แล้วคลิ๊ก “SAVE” (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

2.2) กรณีเลือก “รูปแบบการจัดส่งสินค้า” >> ให้คลิ๊ก “translation” >> จากนั้นให้ใส่ข้อมูลรูปแบบการจัดส่งสินค้า
>> แล้วคลิ๊ก “OK” (ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

2.3) กรณีเลือก “หมวดหมู่สินค้า”>> ให้คลิ๊ก “translation” >> จากนั้นให้ใส่ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า >> แล้วคลิ๊ก “OK”
(ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

2.4) กรณีเลือก “ป้ายกำกับ”>> ให้คลิ๊ก “translation” >> จากนั้นให้ใส่ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า >> แล้วคลิ๊ก “OK”
(ดังรูปด้านล่าง)

Untitled-031

เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการใส่ข้อมูลสินค้าเป็นภาษานานาชาติ สินค้าบนเว็บและร้านออนไลน์ของท่านก็จะมีรายละเอียดข้อมูลเป็นภาษานานาชาติพร้อมสำหรับการค้าขายกับผู้ใช้ภาษานานาชาติที่ท่านต้องการ