เรื่องที่ 29 การดูสถิติการใช้งาน

สถิติการใช้งาน เป็นการแสดงข้อมูลสถิติการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
การดูสถิติการใช้งาน มีขั้นตอนดังนี้
ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” จะปรากฏหัวข้อการแสดงสถิติการใช้งาน ดังต่อไปนี้

1. Overview เป็นการแสดงข้อมูลสถิติในภาพรวมทั้งหมด
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Overview” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Overview (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

2. Browsers เป็นการแสดงสถิติการใช้งานแบบ Browsers
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Browsers” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Browsers (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

3. Exclusions เป็นการแสดงสถิติการใช้งานแบบ Exclusions
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Exclusions” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Exclusions (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

4. Hits เป็นการแสดงสถิติการใช้งานแบบ Hits
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Hits” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Hits (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

5. Online เป็นการแสดงสถิติการใช้งานแบบ Online
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Online” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Online (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

6. Pages เป็นการแสดงสถิติการใช้งานแบบ Pages
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Pages”(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Pages (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

7. Referrers เป็นการแสดงสถิติการใช้งานแบบ Referrers
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Referrers” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Referrers (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

8. Searches เป็นการแสดงสถิติการใช้งานแบบ Searches
มีขั้นตอนดังนี้
(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Searches” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Searches (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

9. Search Words เป็นการแสดงสถิติการใช้งานแบบ Search Words
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Search Words” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Search Words (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

10 Top Visitors Today เป็นการแสดงสถิติการใช้งานแบบ Top Visitors Today
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Top Visitors Today” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Top Visitors Today (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

9.11 Visitors เป็นการแสดงสถิติการใช้งานแบบ Visitors
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “สถิติการใช้งาน” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Visitors” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107

(2) ระบบจะแสดงสถิติการใช้งานแบบ Visitors (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-107