เรื่องที่ 25 การใช้งาน Email Newsletter

Email Newsletter คือ จดหมายข่าวที่ส่งทางอีเมลล์ไปยังผู้ใช้งาน เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งการส่งจดหมายข่าวจะช่วยในการทำตลาดได้ เพราะสามารถทำการวิเคราะห์จากพฤติกรรมและความสนใจของผู้รับจดหมายข่าว จากอัตราการเปิดอีเมลล์หรือการยกเลิกจดหมายข่าวได้ นอกจากนี้แล้วการส่งจดหมายข่าวยังช่วยสร้างโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันการส่งจดหมายข่าวที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าเก่าที่มีอยู่ก็จะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนระหว่างท่านกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วย

Email Newsletter เมนูเครื่องมือสำหรับจัดการจดหมายข่าว โปรแกรมเสริมสำหรับลูกค้าเฉพาะบาง package เท่านั้น

การจัดการจดหมายข่าว ให้คลิ๊กเมนู “Email Newsletter” และเลือกจัดการจดหมายข่าวโดยคลิ๊กที่เมนูต่าง ๆ ดังนี้
1. Compose Mail
2. Mail to Registered User
3. Mail to Commenter
4. Mail to Subscriber
5. View Subscriber
6. Setup Widget
7. Setup Email
8. Setup Unsubscribe
9. Opt In Setting
10. Export Users to CSV
11. Import Mails
12. Send Test Mail

Compose Mail : เป็นเครื่องมือสำหรับการเขียนจดหมายข่าว ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก ก่อนที่จะส่งอีเมล์จดหมายข่าวไปยังผู้รับจดหมายข่าว
การจัดการ Compose Mail ทำได้ดังนี้
1. การเขียนจดหมายใหม่
2. การแก้ไขจดหมาย

การเขียนจดหมายใหม่ เป็นเครื่องมือสำหรับการเขียนจดหมายข่าวขึ้นมาใหม่
การเขียนจดหมายข่าวขึ้นมาใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “Email Newsletter” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Compose Mail” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-120

(2) คลิ๊ก “Add New” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-120

(3) ระบบจะนำเข้าสู่หน้า Email Newsletter ในหัวข้อ “Compose email” ท่านสามารถระบุรายละเอียด (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-120

+ Enter email subject : สำหรับใส่ชื่อเรื่อง
+ Enter email content : สำหรับเขียนข้อความในอีเมล์ให้เรียบร้อย
+ Display status : สำหรับระบุสถานะของจดหมายข่าวที่เขียนขึ้นว่าจะให้แสดงในหน้า Send Mail admin หรือไม่
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิ๊ก “Insert Details”

การแก้ไขจดหมาย เป็นการแก้ไขจดหมายข่าวที่เขียนไว้แล้ว
การแก้ไขจดหมายข่าว มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “Email Newsletter” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Compose Mail” (ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-120

(2) จะปรากฏหัวข้อจดหมายที่ท่านได้เขียนไว้ ได้แก่ “Email subject” (ชื่อหัวข้อ) และ “Status”(สถานะ) ท่านสามารถแก้ไขหรือลบหัวข้อนั้นได้ โดยการวางเม้าส์ที่หัวข้อนั้น ๆ จะเห็นแถบ (Edit | Delete) เลือก Edit เพื่อแก้ไข, หรือเลือก “Delete” เพื่อลบหัวข้อนั้น
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-120

(3) จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Email Newsletter” หัวข้อ “Edit email” ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดของจดหมายได้
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-120

Mail to Registered User เป็นเครื่องมือสำหรับการส่งอีเมล์จดหมายข่าวไปยังผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้
การส่งอีเมล์จดหมายข่าวไปยังผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้ (Mail to Registered User) มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “Email Newsletter” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Mail to Registered User”
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-121

(2) จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้า ” Email Newsletter (Send email to registeres users)”
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-121

(3) ในหน้า ” Email Newsletter (Send email to registeres users)” ท่านสามารถส่งอีเมล์จดหมายข่าวไปยังผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้โดยดำเนินการดังนี้
+ Select email address from registered users list : สำหรับเลือก Email address จากรายชื่อของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้
(หากไม่พบรายชื่อ ให้คลิ๊กที่กล่องตามคำขึ้นต้นของอีเมลล์) โดยอาจเลือกหรือไม่เลือกอีเมลล์ทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะบางอีเมลล์ก็ได้
+ Select email subject : สำหรับเลือกหัวเรื่องของอีเมล์จดหมายข่าว

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว กดปุ่ม “Send Email”

Mail to Commenter เป็นเครื่องมือสำหรับการส่งอีเมล์ไปยังผู้แสดงความคิดเห็น
การส่งอีเมล์ไปยังผู้แสดงความคิดเห็น (Mail to Commenter) มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “Email Newsletter” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Mail to Commenter”
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-121

(2) จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Email Newsletter (Send email to commenter)”
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-122

(3) ในหน้า Email Newsletter (Send email to commenter) สามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้แสดงความคิดเห็นได้โดยดำเนินการดังนี้
+ Select email address from commentent authors list : สำหรับเลือก Email address จากรายชื่อของผู้เขียนความเห็น
(หากไม่พบรายชื่อ ให้คลิ๊กที่กล่องตามคำขึ้นต้นของอีเมลล์) โดยอาจเลือกหรือไม่เลือกอีเมลล์ทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะบางอีเมลล์ก็ได้
+ Select email subject : สำหรับเลือกหัวเรื่องของอีเมล์ที่คุณสร้างขึ้นครั้งแรก

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว กดปุ่ม “Send Email”

Mail to Subscriber เป็นเครื่องมือสำหรับการส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้ที่สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว
การส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้ที่สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว (Mail to Subscriber) มีขั้นตอนดังนี้

(1) ในหน้าควบคุม ให้วางเม้าส์บนเมนู “Email Newsletter” >> และคลิ๊กที่หัวข้อ “Mail to Subscriber”
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-121

(2) จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้า “Email Newsletter (Send email to Subscribed users)”
(ดังรูปด้านล่าง)
Untitled-123

(3) ในหน้า “Email Newsletter (Send email to Subscribed users)” สามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้ที่สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว ได้โดยดำเนินการดังนี้
+ Select email address from subscribed users list : สำหรับเลือก Email address จากรายชื่อของผู้ใช้ที่สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว
(หากไม่พบรายชื่อ ให้คลิ๊กที่กล่องตามคำขึ้นต้นของอีเมลล์) โดยอาจเลือกหรือไม่เลือกอีเมลล์ทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะบางอีเมลล์ก็
+ Select email subject : สำหรับเลือกหัวเรื่องของอีเมล์ที่คุณสร้างขึ้นครั้งแรก

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว กดปุ่ม “Send Email”