เรื่องที่ 22 การติดตั้งเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified

การติดตั้งเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified

การที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บและร้านออนไลน์ ลูกค้าต้องมีความเชื่อมั่นในเว็บและร้านออนไลน์นั้นด้วย เพราะสินค้าและบริการที่ซื้อขายกันบนเว็บและร้านออนไลน์ ลูกค้าไม่ได้จับต้องมองเห็นตัวสินค้าจริง อาศัยเพียงการดูรูปภาพและเชื่อตามคำพรรณนาสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายได้โพสไว้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บและร้านออนไลน์

การติดตั้งเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified เป็นแนวทางที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจเว็บและร้านออนไลน์ได้

เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เครื่องหมาย DBD Registered คือ เครื่องหมายยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนพาณิชย์และประสงค์จะได้รับเครื่องหมายเพื่อรับรองความมีตัวตนและการจดทะเบียนพาณิชย์
ประโยชน์ของเครื่องหมาย DBD Registered
1. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์ เพราะเป็นการยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าและบริการ เมื่อเห็นเครื่องหมาย DBD Registered ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
3. การได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น อบรม สัมมนา ออกบูธงานต่าง ๆ และ รับข่าวสารด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. การได้สิทธิในการขอรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD verified) ให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้

เครื่องหมาย DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี โดยเครื่องหมาย DBD Verified เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ตามที่กรมฯ กำหนด
ประโยชน์ของเครื่องหมาย DBD Verified
1. ได้รับความน่าเชื่อถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจที่ดี
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
3. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า/บริการในการขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ
4. สร้างโอกาสทางการตลาด/การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ/ช่องทางต่าง ๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5. มั่นใจได้ว่า ซื้อสินค้า/บริการจากเว็บไซต์ที่มีตัวตนเชื่อถือได้ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด
6. หากมีข้อพิพาท หรือประสบปัญหา สามารถติดต่อร้องเรียนมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น

ทั้งนี้ เครื่องหมาย DBD Verified มีอายุ 1 ปี ต้องขอต่ออายุทุกปี โดยในการต่ออายุนั้น ผู้ประกอบการจะต้องยังคงดำเนินการตามมาตรฐานของ DBD Verified ทุกประการด้วย

ผู้ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified แล้วอาจถูกยกเลิกได้ หากมีการตรวจพบว่าเว็บไซต์ได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามทำการคัดลอกเครื่องหมาย DBD Verified และนำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์หรือ Homepage อื่นที่ไม่ตรงกับเว็บไซต์ที่ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

คุณสมบัติในการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified

คุณสมบัติในการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered ผู้ขอรับเครื่องหมาย DBD Registered อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต, การบริการอินเตอร์เน็ต, การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการบริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผู้ขอรับเครื่องหมาย DBD Registered จะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
1. ผู้ขอใช้เครื่องหมาย จะต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือมีโดเมนเมนเป็นของตนเอง
2. เว็บไซต์จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมาย
3. เว็บไซต์จะต้องแสดงข้อมูล รายละเอียดเจ้าของเว็บไซต์ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ พร้อมช่องทางร้องเรียนการซื้อขายและส่งมอบสินค้า/บริการ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ หรือเมนู Contact Us
4. สินค้า/บริการที่จะนำขึ้นขายบนช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. สินค้าหรือบริการ จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6. การนำเสนอสินค้าหรือบริการ จะต้องมีความชัดเจน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น ชนิดของสินค้า ราคา วิธีการชำระค่าสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
7. จะต้องมีนโยบายดูแล/บริการลูกค้าหลังการขาย ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจน

www.planils.com หรือ “ปลานิล” ผู้ให้บริการเว็บและร้านออนไลน์ ได้จัดเตรียมเมนูและหน้าเพจที่สำคัญตามเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ กำหนด ได้แก่ วิธีการชําระเงิน ข้อตกลงและนโยบาย เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปยื่นขอรับเครื่องหมาย DBD Registered ได้ โดยเพียงแค่กรอกข้อมูลที่สำคัญตามความเป็นจริงลงในหน้าเพจที่จัดเตรียมไว้

***สำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียด สถานที่จดทะเบียน และเอกสารที่ใช้จดทะเบียน ดูรายละเอียดได้ที่ >>> สถานที่จดทะเบียน และเอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ <<<

คุณสมบัติในการขอรับเครื่องหมาย DBD Verified ผู้ขอรับเครื่องหมาย DBD Verified จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
+ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
+ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
+ เป็นเจ้าของโดเมนเนม
+ ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรอง
+ ไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง เว้นแต่ถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ผู้ขอรับเครื่องหมาย DBD Verified ยังต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ดังนี้
1. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
2. ด้านวิธีการยกเลิกหรือคืนสินค้า และวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
3. ด้านความปลอดภัย
4. ความเป็นส่วนตัว
5. การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท

***สำหรับรายละเอียด สถานที่จดทะเบียน และเอกสารที่ใช้จดทะเบียน ดูรายละเอียดได้ที่ >>> การออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified <<<

ขั้นตอนและเอกสารการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified
1. ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะเมื่อผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จึงจะขอรับเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified ต่อไปได้
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์>>> การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ <<<
2. ยื่นเอกสารเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered พร้อมเอกสารดังนี้
+ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
+ สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ ทพ.) โดยกรอก 1 ใบต่อ 1 เว็บไซต์
+ สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม โดยชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์
+ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบแสดงตัวแทนจำหน่าย, ใบแสดงลิขสิทธิ์, ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

การติดตั้งเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified
1. เมื่อเว็บและร้านออนไลน์ของคุณผ่านคุณสมบัติที่กำหนดไว้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดส่ง Source Code ให้ทาง e-mail หากตรวจสอบแล้วไม่พบใน INBOX ลองตรวจสอบใน Spam Box หรือ Junk Box อีกครั้งหนึ่ง
(กรณีไม่ได้รับรหัสเครื่องหมาย ก็อาจจะต้องติดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 528 7600 หรือสายด่วน 1570)

2. เมื่อได้รับ Source Code รหัสเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified แล้ว ให้ทำการติดตั้งลงไปบนเว็บและร้านออนไลน์ในตำแหน่งที่ต้องการ

การติดตั้งเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified สำหรับผู้ใช้งาน “ปลานิล”เว็บและร้านออนไลน์
ผู้ใช้งาน “ปลานิล” เว็บและร้านออนไลน์ สามารถติดตั้งเครื่องหมายได้ง่าย ๆ เพราะ “ปลานิล” ได้ติดตั้งวิดเจ็ตชื่อ “ข้อความ” รองรับการติดตั้งใส่รหัสเครื่องหมายไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เมื่อผู้ใช้งานได้ login เข้าระบบเว็บและร้านออนไลน์แล้ว ในหน้าควบคุม ให้เลือกเมนู “รูปแบบร้านออนไลน์>> คลิ๊ก “วิดเจ็ต” >>จากนั้นให้มองหาวิดเจ็ตที่ชื่อว่า “ข้อความ” และเลือกตำแหน่งที่ต้องการ >> คลิ๊ก “เพิ่มวิดเจ็ต”
2) จากนั้นให้สังเกตด้านขวามือ วิดเจ็ต “ข้อความ” จะอยู่ในตำแหน่งที่เลือกไว้ ให้ใส่ Source Code รหัสเครื่องหมายลงไปในกล่องข้อความ แล้วคลิีก “บันทึก” อ่านคำแนะนำ >>>การใส่วิดเจ็ตและการลบวิดเจ็ต<<<

การแสดงเครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บและร้านออนไลน์ แต่การจะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้ ผู้ประกอบกิจการต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาความจริงใจ ซื่อสัตย์ และยุติธรรมที่มีต่อลูกค้าด้วย